Generelle forretningsbetingelser

1. Anvendelsesområde
Nedenstående generelle forretningsbetingelser for
Baldusfilm, Knud Bankesgyden 4, 5792 Årslev, CVR: 26953669
er gældende for alle forretningsydelser og leverancer, som Baldusfilm leverer. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldige med Baldusfilms skriftlige accept. Overskrifterne i nedenstående er kun vejledende og ikke udtømmende angivelser af indholdet af den pågældende bestemmelse.

2. Aftalegrundlag
Alle ordrer effektueres på grundlag af de generelle forretningsbetingelser.

3. Tilbud og priser
Tilbud, som Baldusfilm afgiver, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Tilbud er bindende for Baldusfilm i ovennævnte periode, medmindre der alene er tale om et prisoverslag. Dog tages der forbehold for prisstigninger på software og hardware eller andre underleverancer. Priser er eksklusiv moms, medmindre andet er anført.

4. Betalingsbetingelser
Betaling skal ske til det kontonummer, som er angivet på fakturaen. Forfaldsdato for betaling er 8 dage netto efter fakturadato med mindre andet er aftalt skriftligt. Opgaveforløb, der strækker sig over mere end 30 dage, kan faktureres bagud ultimo i hver måned med det forbrugte antal timer.
Har Baldusfilm ikke modtaget betalingen senest på forfaldsdatoen, pålægges der 2 procent i morarente per påbegyndt måned, regnet fra fakturadatoen. Dette gælder dog ikke for forbrugerkunder, hvor renteloven gælder. Der opkræves ligeledes et rykkergebyr på 100 kroner per rykkerskrivelse. Baldusfilm rykker kun for krav tre gange, hvorefter kravet sendes til inkasso.
De tilskrevne renter forfalder til betaling på tilskrivningstidspunktet. Baldusfilm har i restancesituationer ret til at ophæve alle indgåede aftaler og indstille yderligere leveringer, hvilket dog ikke fritager kunden for at betale det forfaldne beløb.
Baldusfilm kan ved større opgaver kræve, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler en tredjedel af tilbudsprisen otte dage inden opgavestart, en tredjedel halvvejs i opgaven samt den sidste tredjedel ved opgavens afslutning.
Såfremt kunden udskyder tidspunktet for en bestilt opgaves påbegyndelse i en længere periode end 60 dage fra oprindeligt forudsat startdato, kan Baldusfilm kræve, at kunden stiller bankgaranti eller indbetaler en tredjedel af opgavens pris i depot hos Baldusfilm. Baldusfilm forbeholder sig i øvrigt enhver beføjelse i tilfælde af udskudt startdato.
Baldusfilm har alle rettigheder til det leverede, indtil fuld betaling har fundet sted og er berettiget til at foretage enhver handling for helt eller delvist at tilbageholde den leverede ydelse i tilfælde af manglende betaling.
Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle mangelkrav.

5. Leveringsterminer og force majeure
Baldusfilm bestræber sig på at overholde de fastsatte leveringsterminer, men påtager sig ikke ansvar for eventuelle forsinkelser, som Baldusfilm ikke kan lastes for. Køber har ikke krav på skadeserstatning, såfremt der sker en udsættelse af leveringsterminen.
Såfremt leveringen ikke er mulig på grund af force majeure, kan Baldusfilm uden varsel udsætte leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren, uden at der kan gøres erstatningskrav gældende mod Baldusfilm.
Som force majeure anses bl.a.:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, rekvirering, beslaglæggelse, mobilisering, krig eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, pålæg fra miljømyndigheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, herudover hidrørende fra underleverandørers konkurs, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

6. Tavshedspligt
Alle medarbejdere i Baldusfilm har tavshedspligt og forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som de måtte blive bekendt med under projektets forløb, medmindre kunden har meddelt samtykke, eller omstændighederne i øvrigt tilsiger det.

7. Copyright og afleveret materiale
Kunden indestår for og afregner eventuel afgift for copyright på det materiale, som kunden leverer. Baldusfilm forbeholder sig enhver immateriel rettighed til eget design og produkter, som udarbejdes i forbindelse med projektet, medmindre andet skriftligt aftales. Baldusfilm har alle rettigheder til råmateriale udarbejdet i forbindelse med produktioner, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Råmateriale udleveres ikke til kunden, men arkiveres til evt. senere brug i to år efter levering, med mindre andet skriftligt aftales. Hvis ikke andet aftales, leveres film som Full HD 1080P50 i formatet H.264.

8. Projektstyring og tidsplan
Kunden udpeger en projektansvarlig, der følger projektets forløb. Hvis ikke andet meddeles skriftligt, anser Baldusfilm den projektansvarlige som værende den, Baldusfilms tilbud er stilet til. Kundens projektansvarlige skal have bemyndigelse til at godkende de ydelser, som Baldusfilm leverer. Baldusfilm udarbejder, i samarbejde med kundens projektansvarlige, en tidsplan for implementeringen af aftalens indhold. Tidsplanen er vejledende.

9. Korrektur og godkendelse
Hvis ikke andet er aftalt skriftligt, omfatter Baldusfilms tilbud én korrekturgang til det færdige produkt. Ved ”korrekturgang” forstås, at kunden får det pågældende materiale til gennemsyn og tilbagesender skriftlige rettelser/kommentarer, der efterfølgende indarbejdes i materialet indenfor en på forhånd aftalt tidsfrist. Herefter tilbagesendes det korrigerede materiale til godkendelse. En forudsætning for Baldusfilms tilbud er, at der efter redigeringsprocessens start ikke foretages ændringer i eventuelt manuskript eller storyboard.
Korrekturgange ud over de ovenfor beskrevne afregnes på timebasis efter Baldusfilms gældende timesats.
Kundens projektansvarlige er ansvarlig for alle godkendelser af det udførte arbejde, herunder godkendelse af korrekturer, grundlayout og illustrationer. Alle rettelser til korrekturen samt øvrige ændringer til de forslag, som Baldusfilm udarbejder, skal meddeles Baldusfilm skriftligt med tydelig angivelse af rettelsen/ændringen, og hvor den skal foretages. Kundens projektansvarlige samler alle rettelser fra eventuelle andre korrekturlæsere i kundens organisation eller andre steder og leverer dem som én korrektur.
Kundens projektansvarlige modtager til endelig godkendelse det færdige materiale, som det går til tryk eller på anden måde publiceres. Når kundens projektansvarlige har godkendt det færdige materiale, omfatter Baldusfilm ansvar for materialet alene fejl og mangler, der måtte opstå fra denne godkendelse og frem til den endelige levering af materialet.

10. Ansvarsbegrænsning
I tilfælde af, at kunden måtte lide tab på grund af den ydelse, som Baldusfilm har leveret til kunden, kan alene et direkte og dokumenteret tab komme på tale, idet der ikke ydes erstatning for driftstab eller anden indirekte skade.
Baldusfilms samlede erstatningspligt for enhver skade, ethvert tab eller foranstaltninger hvad enten der er tale om kontraktforhold eller skadevoldende handlinger (herunder forsømmelighed eller andet) kan maksimalt udgøre det beløb, der er betalt for det leverede.

11. Individuelle aftaler
Aftaler ud over det i ordrebekræftelsen og forretningsbetingelserne anførte er ikke gældende, medmindre de skriftligt er bekræftet af Baldusfilm. Individuelle, skriftlige aftaler gælder forud for nærværende forretningsbetingelser.

12. Ændring af forretningsbetingelserne
Nærværende betingelser kan ændres uden varsel.

13. Tvister
Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, afgøres af retten i Odense som første instans.

Senest opdateret d. 29. februar 2024